โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-05-30


งานห้องสมุด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒”
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒ ” ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติ อาจารย์อันนท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ คุณพีระยุทธ เม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา