โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Tell Me More | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Tell Me More

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 567 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส) ร่วมกับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Tell Me More ให้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ชั้นปีที่ 1 - 4 ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา และ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP 1 , 2 อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อนำผลคะแนนสอบเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา