โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 687 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ ๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำ ข้อบังคับดังกล่าว เผื่อเผยแพร่และให้ความรู้ด้าน จรรยาบรรณแก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกียวข้อง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา