โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ประชุมร่วม ๑๖ หน่วยงานหลัก การปรับปรุงเว็บไซต์ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ประชุมร่วม ๑๖ หน่วยงานหลัก การปรับปรุงเว็บไซต์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) จัดประชุมเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video-conference) กับ ๑๖ หน่วยงานหลัก คือ คณะ, วิทยาลัย, พื้นที่, สำนัก, และสถาบัน ณ. ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยมีอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนงาน

เป้าประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อทำข้อตกลงเชิงนโยบายของการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้รับผิดหลักอย่าง สวส.มทร.ล จะจัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องเว็บไซต์ดังกล่าว ช่วงกลางเดือนหน้า คือ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกที จากหนังสือเชิญไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ของ ๑๖ หน่วยงานหลัก เพื่อร่วมการโครงการอบรมที่จะถึงนี้ Fanpage facebook : AritRmutl


ที่มาข้อมูลข่าว : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ/เขียนข่าว : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา