โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ (ล้านนาสัญจร) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ (ล้านนาสัญจร)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ 3 มกราคม 2561 ตัวแทนบุคลากร สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม “โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ระดมความคิดของบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
     1. ด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
     2. ด้านการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย
     3. ด้านความก้าวหน้าตามตำแหน่งงงาน / การพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
     4. ด้านสวัสดิการและความมั่นคง “ระหว่างทำงานและหลังเกษียณอายุ”
     5. ด้านอื่นๆ
     เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว  :  เวธน์วิวัฒน์  เชื้อไทย , ชัชวาลย์   ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา