โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ และช่างเทคนิค วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCP | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ และช่างเทคนิค วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCP

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมอบรมและสอบมาตรฐานสากล ระดับ Professional (Microsoft Certified Professional) MCP จำนวน ๓ หลักสูตร คือ

๑.หลักสูตร Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) : Windows Server 2016

๒.หลักสูตร Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) Cloud Platform 

๓.หลักสูตร Microsoft Certified Systems Developer (MCSD) : App Builder

ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้ผลปรากฏว่า บุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองฯ กันอย่างถ้วนหน้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- หลักสูตร MCSA : Windows Server 2016 ผู้ผ่านการทดสอบ ประกอบด้วย

        ๑.นายประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย 

        ๒.นายทนงศักดิ์ แสนใจพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบเครือข่าย 

- หลักสูตร MCSA : Cloud Platform ผู้ผ่านการทดสอบ ประกอบด้วย 

        ๑.นายเฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบเครือข่าย 

        ๒.นายธณพงค์ ชัญญาชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบเครือข่าย 

        ๓.นายธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น ช่างเทคนิค กลุ่มงานระบบเครือข่าย

- หลักสูตร MCSD : App Builder ผู้ผ่านการทดสอบ คือ 

        ๑.นายศักดิ์ชัย กันธะดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบ สารสนเทศ

        ๒.นายวิวัฒน์ เฟื่องฟูกิจการ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทาง สวส.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ในความสามารถของบุคลากร ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาตงเอง สำหรับการเป็นผู้ดูแลระบบฯ ดังกล่าว เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการบริการ แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

  ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา