โลโก้เว็บไซต์ กสท. จับมือ แพคกอน หารือ มทร.ล “นวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กสท. จับมือ แพคกอน หารือ มทร.ล “นวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ผศ.อุดม  สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์อนันท์  ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ บริษัท แพคกอน จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จำกัด นำเสนอแผนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบที่นำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่อาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ สำหรับการพัฒนาโครงการศูนย์บ่มเพาะ รองรับนโยบาย Startup ของรัฐบาล ทั้งยังการพัมนามหาวิทยาลัยฯสู่ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ต่อไป

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา