โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่...แนะนำบริการสารสนเทศฯ นศ.ปวช ๑ วทส. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่...แนะนำบริการสารสนเทศฯ นศ.ปวช ๑ วทส.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการลงพื้นที่ แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้ แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ กว่า ๗๐ คน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด (มทร.ล.ชม.ดอยละเก็ด) ตามนโยบายของ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ที่ต้องการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่มีให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่ง ดั่งวิสัยทัศน์ของ สำนักวิทยบริการฯ ที่มุ่งพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่มีคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางแห่งการสื่อสาร การเรียนรู้ และการพัฒนา"

ซึ่งมีตัวแทนบุคลากร ของแต่ละกลุ่มงานร่วมกิจกรรมฯ แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานห้องสมุด คุณอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ (บรรณารักษ์) กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ คุณณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) คุณเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) คุณชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ) และคุณภรัญยู ใจบำรุง (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ) กลุ่มงานระบบเครือข่าย คุณทศพล อวดห้าว โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มจาก การแนะนำภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา ,ระบบทะเบียนกลาง ,การเข้าใช้งานระบบทะเบียนกลาง รวมถึงกิจกรรมการเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล อีกด้วย 

  ภาพ /ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา