โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-28 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-06-28

วิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่...แนะนำบริการสารสนเทศฯ นศ.ปวช ๑ วทส.
พุธ 28 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการลงพื้นที่ แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้ แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ กว่า ๗๐ คน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา