โลโก้เว็บไซต์ KM. Best Practice : วิทยบริการฯ จัด....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

KM. Best Practice : วิทยบริการฯ จัด....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “ กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management Best Practices) เรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ” ของหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เป้าประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นของบุคลากร และถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนข่าว บทความข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการเลือกใช้เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆให้มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ สำหรับการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ทั้ง 6 พื้นที่ ของ มทร.ล้านนา นอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนองค์ความรู้ ของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อรองรับการให้บริการทางสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในความรับผิดชอบอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา