โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมให้ความรู้  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทางด้านบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB ๒ อาคารหอสมุด วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ ฝึกทักษะการออกแบบและสร้างบทเรียนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษา (ระบบ e-Learning) โดยการเพิ่มจำนวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับบุคลากรและนักศึกษาของของมหาวิทยาลัยในทุกระดับให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางสาวณหทัย  เจริญเมือง และนางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การอบรมในกิจกรรมดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา