โลโก้เว็บไซต์ สวส. จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา ให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบทะเบียนกลาง ระบบออกใบเสร็จ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบทะเบียนกลางและระบบ ERP ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดการสัมมนา ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ และ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๒

         ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งยังร่วมชี้แจ้ง เรื่องระบบงานทะเบียนกลาง และระบบงานออกใบเสร็จ ต่อผู้ที่เข้าร่วมงาน (ระบบ http://regis2015.rmutl.ac.th/) อีกด้วยทั้งนี้มี นายศักดิ์ชัย กันธะดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายประกอบการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน งานการเงิน ของ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา