โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล เจ้าภาพ จัด...ประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ “ARIT NET #3”  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล เจ้าภาพ จัด...ประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ “ARIT NET #3”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 613 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ “ ประชุมสัมมนา เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่าง วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สวส.มทร.ล้านนา รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การจัดงานประชุมเครือข่าย สวส.มทร. ครั้งที่ ๓ “ARIT NET #3” โดยมี อาจารย์อนันนท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร จากเครือข่าย สวส. เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน เป้าประสงค์ของการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ๑. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองนโยบายดิจิทัล ๔. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวัดมาตรฐานและการให้บริการระบบสารสนเทศร่วมกันทั้ง ๙ มทร. และ ๕. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software

รายละเอียดการประชุมฯ มี ๒ วัน ประกอบด้วย การบรรยายและนำเสนอเทคโนโลยี จากตัวแทนบริษัทชั้นนำในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุค Thailand ๔.๐ โดยคุณพงศ์พรหม ยามะรัต Managing Director บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - การบริหารจัดการภัยคุกคามทางเครือข่ายบน Campus Network โดยคุณจุติภัทร บุญสูง กรรมการผู้จัดการ BlueZebra Co.,Ltd. - Build the intelligent cloud platform in Education with Microsoft Azure” คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ Business Development Manager-Education บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - Network Enabling internet of Thing and Digital business” คุณประยุทธ ตั้งสงบ Solution Design Manager บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด

รวมทั้งกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง การประชุมผู้บริหาร ,กลุ่มที่สอง เกี่ยวกับ Security การบริหารจัดการภัยคุกคามทางเครือข่ายบน Campus Network และ APM Next Generation of Application Performance Improvement for University ,กลุ่มที่สาม เกี่ยวกับนวัตกรรมห้องสมุดสมัยใหม่กับการให้บริการ ,กลุ่มที่สี่ การจัดการห้องสมุดในยุค Thailand ๔.๐ และกลุ่มที่ห้า DR site ซึ่งช่วงท้ายวันที่สองของการจัดงาน ได้มีพิธีการมอบธงสำหรับเจ้าภาพในครั้งต่อไป โดยอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ ได้โบกสะบัดธงการจัดการประชุมฯ อันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า การประชุมฯ ครั้งที่ ๓ นี้ สำเร็จลุล่วงและประสบผลสำเร็จ ตามวัตุประสงค์การจัดงานเป็นอย่างดีทุกประการ พร้อมทั้งส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๔ แก่ สวส.มทร.อีสาน โดยมี ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๔ ต่อไป

 

 

 

  ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

  ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ , สวส. มทร.ล้านนา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา