โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา บรรยายพิเศษฯ พระนิสิตฯ-นิสิต มจร.ชม. “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา บรรยายพิเศษฯ พระนิสิตฯ-นิสิต มจร.ชม. “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ ๒ , ๓ และ ๔ ประกอบด้วย พระนิสิต และนิสิตคฤหัสถ์ จำนวน ๑๖๐ รูป/คน โดยการนำของ ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์ ผู้บรรยายรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารนเทศเบื้องต้น พร้อมคณะ

โดยมี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย คุณออมทรัพย์ อินกองงาม ,คุณอมรรัตน์ มหาวัน ,คุณภรัญยู ใจบำรุง ,คุณภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช ,คุณชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และ คุณณหทัย เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด  คุณอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ และคุณปาริชาติ สมแก้ว ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

• นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0

• การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Site โดย

• การประยุกต์ใช้งาน Google From สำหรับการเรียนการสอน

• การประยุกต์ใช้งาน Facebook Live API เพื่อการจัดเรียนการสอน

• การใช้งานเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนด้วย Plickers application

• การใช้งาน e-book

เป้าประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้พระนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอน ด้วยการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา