โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-23 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-03-23

สวส.มทร.ล้านนา บรรยายพิเศษฯ พระนิสิตฯ-นิสิต มจร.ชม. “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา”
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ ๒ , ๓ และ ๔ ประกอบด้วย พระนิสิต และนิสิตคฤหัสถ์ จำนวน ๑๖๐ รูป/คน โดยการนำของ ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์ ผู้บรรยายรายวิชาคอมพิวเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา