โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี นำทีม วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาฯและศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  ศูนย์กลางข้อมูล และการจัดการเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิการบดี นำทีม วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาฯและศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ศูนย์กลางข้อมูล และการจัดการเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ (รองอธิการบดีที่กำกับดูงานวิทยบริการฯ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรงานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับอุดมศึกษาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัย Fuzhou University มณฑลเซียงจู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประกอบด้วย ๑. The infrastructure of "Smart Fuzhou University" (โครงสร้างพื้นฐานของ "มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Fuzhou”) ๒. The infrastructure of data center (โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กลางข้อมูล) และ ๓. Campus wireless network construction and management (การสร้างและการจัดการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย) โดยภายหลังจากการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้ สวส.มทร.ล้านนา สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) ของหน่วยงาน สู่ Digital transformation ที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สำนักงาน สวส.มทร.ล้านนา