โลโก้เว็บไซต์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรภ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบ Lanna e-office สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และการประยุกต์ใช้งานสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรภ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบ Lanna e-office สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และการประยุกต์ใช้งานสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ และนางปวีณา ทองปรอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบล้านนาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Lanna e-Office) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) ณ ห้องประชุม Meeting Room  ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โดยมีนายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) งานฝึกอบรมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำเสนอ ระบบฯ ดังกล่าว
   ด้านสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรภ.เชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ ผู้อำนวยการ, ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี รองผู้อำนวยการ, นายมารุต เปี่ยมเกตุ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร จำนวน ๗ ท่าน จุดประสงค์การดูงานครั้งนี้ เพื่อการแบ่งปัน สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และนำมาซึ่งการประยุกต์ใช้งาน ดั่งวิสัยทัศน์องค์กร คือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรภ.เชียงใหม่ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจที่สำคัญของหน่วยงานน คือ พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมศักยภาพ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง เต็มศักยภาพแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา