โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและนวัตกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2567 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและนวัตกรรม

2 เมษายน 2567
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้ออบรม “การนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม”

  • Chat GPT สำหรับการสืบค้นข้อมูลทบทวนวรรณกรรม และทำงานวิจัย
  • เทคนิคการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ AI
  • การใช้ AI ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

3 เมษายน 2567
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก
หัวข้ออบรม “ให้ AI เป็น Buddy งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน”

  • รู้จักเครื่องมือการเขียน/ผลิต/แปลบทความด้วย AI
  • การใช้งาน AI Tools : Chat GPT/Brad Gemini / Poe/Bing

เปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คน เท่านั้น  **ขอสงวนสิทธิ์การจัดการอบรม Onsite เพื่อจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ**
สถานที่อบรม :  ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 2 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://hr.rmutl.ac.th/ หัวข้อ E10 การฝึกอบรม
สำหรับบุคลากรเขตพื้นที่ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด