โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ สวส. ติดอาวุธ การสร้างเว็บไซต์ สำหรับ นักศึกษา IBM โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจ ยุค Digital | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ สวส. ติดอาวุธ การสร้างเว็บไซต์ สำหรับ นักศึกษา IBM โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจ ยุค Digital

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ การสร้างเว็บไซต์สำหรับนักศึกษา” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management : IBM) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องฝึกอบรม ๑ อาคารหอสมุด 
   วัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ด้วยทางหลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา Infoamation Technology for Business รหัสวิชา BBAIB๙๒๒ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้จัดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจ ยุค Dogital ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

(ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิกที่นี่ )

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา