โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา จัดอบรมโครงการ “เพิ่มสมรรถภาพด้าน IT” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา จัดอบรมโครงการ “เพิ่มสมรรถภาพด้าน IT” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา งานพัฒนาระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการอบรมเพิ่มสมรรถภาพทางด้านสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   มีนายประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรบรรยายประกอบการอบรม คือ คุณธนโยชน์ อุสา และคุณสุภาเวช เกิดผล จาก Incognito Labโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่     (เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง และเชียงใหม่)
   โดยโครงการฯ มีจุดประสงค์ในการนำพา อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ มทร.ล้านนา ให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมต่อ Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities อันเนื่องมาจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ จัดหารายได้ในอนาคตได้ เพื่อให้สามารถเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถให้กับกลุ่มเป้าหมายดังข้างต้น มีความพร้อมในการจัดการฝึกฝนทักษะ ให้มีความรู้ความสามารถอย่างมีมาตรฐาน และคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลต่อไป 

ข่าว : ฐิตินันท์ เตจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว  กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

 Facebook Messenger icon