โลโก้เว็บไซต์ สวส.ขยายผลสร้างกระบวนการสารสนเทศ มทร.ล้านนา ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO 29110 อย่างมั่นคงและยั่งยืน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ขยายผลสร้างกระบวนการสารสนเทศ มทร.ล้านนา ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO 29110 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1976 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการขยายผลการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ มทร.ล้านนา ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร จากคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง รวมไปถึงบุคลากร สังกัดงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง และเชียงใหม่)   
   ด้านอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา (ที่กำกับดูแลงานพัฒนาระบบสารสนเทศ) และนายศักดิ์ชัย กันธะดา หัวหน้ากลุ่มงาน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา โดยมีคุณวิทยากร คุณทัศพล พรหมขัติแก้ว ที่ปรึกษาทางด้านจัดทำมาตรฐานซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งรายละเอียดโครงการฯ ทั้ง ๒ วัน ประกอบด้วย วันแรก เกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ Introduction to ISO/IEC 29110, ISO/IEC 29110-4 -1:2018 Basic Profile Concept, CMMI, Project Management (PM) Process และ Software implementation (SI) Process ถัดมาเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฯ Activity 2 Agile workshop, การนำมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 มาปรับใช้กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา วันที่สอง กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการ Work Environment & Sharing Experience และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ มทร.ล้านนา จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสรุปโครงการฯ ตามลำดับ
   ซึ่งเป้าประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อติดตามและกำกับดูแล การดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาFacebook Messenger icon