โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา  

7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023

ณ  Iwate University, เมืองโมริโอกะ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา  7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ  Iwate University, เมืองโมริโอกะ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 - 20 พค. 2566  

โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์  จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่เชียงราย เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงานมีอาจารย์นักวิจัย จากนานาชาติ ทั้งประเทศ ญี่ปุ่น  ไต้หวัน จีน อินเดีย ประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศในหัวข้อวิชาการ ด้าน Plasma, Nanobubble, และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่จะนำมาใช้พัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพด้านงานเกษตร ประมง อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ IWATE UNIVERSITY ได้การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandom of Understanding) ระหว่างกันที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป


คลังรูปภาพ : ISPFB 2023


Facebook Messenger icon