โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย ที่ผ่านการรับรองความสามารถ (Certification) ด้าน Network Security ระดับสากล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย ที่ผ่านการรับรองความสามารถ (Certification) ด้าน Network Security ระดับสากล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 656 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

CompTIA Security+ เป็นใบรับรองที่ยอมรับในระดับสากลด้านความรู้และทักษะการรักษาความปลอดภัยในระดับซึ่งเป็นรากฐาน และถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก อีกทั้งเป็นประกาศนียบัตรหนึ่งที่ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถนำความรู้แนวคิดเรื่องความปลอดภัย เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบได้เป็นอย่างดี และยังมั่นใจได้ว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่สอบผ่านจะสามารถพยากรณ์เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ และจะเป็นผู้คุ้มครองควบคุมดูแลให้ระบบปลอดภัยอีกด้วย

IT Security Certificate : Cybersecurity  เป็นใบรับรองทักษะการปกป้องและรักษาความปลอดภัยด้าน IT ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อกับการให้บริการสารสนเทสต้องมี เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการปกป้องข้อมูล ในเป็นไปตามนโยบายและมาตรการป้องกันข้อมูล ครอบคลุมทักษะที่จำเป็น เพื่อเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับข้อมูลและการปกป้องข้อมูลทั้งจากการโจรกรรมทางฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ และเครื่อข่ายไร้สายและมีสาย เป็นการรับรองว่าผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีทักษะที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Facebook Messenger icon