โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้ฯ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” นศ.วทส. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้ฯ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” นศ.วทส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 490 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ (นว.๒๐๓) ชั้น ๒ อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านา) ดอยสะเก็ด บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วทศ. ชั้นปีที่ ๑ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวให้การต้อนรับวิทยากรผู้บรรยาย และนักศึกษาที่ร่วมอบรมฯ

การบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว เริ่มจาก นายภรัญญู ใจบำรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แนะนำหน่วยงาน สวส.มทร.ล้านนา (เว็บไซต์) รวมถึงแนะนำบริการต่างๆ หลังจากนั้น นายทศพล อวดห้าว ช่างเทคนิค กลุ่มงานระบบเครือข่าย แนะนำ การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ทของมหาวิทยาลัยและระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แนะนำการใช้งาน Office 365 (E-mail) ,RCDL นางอมรรัตน์ มหาวัน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แนะนำการใช้งาน Tell Me More และนางสาวสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด แนะนำการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด , การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (E-library) การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book Gale,E-Book Access Engineering

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา