โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-03 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-10-03

บุคลากร วิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้ฯ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” นศ.วทส.
จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ (นว.๒๐๓) ชั้น ๒ อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านา) ดอยสะเก็ด บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วทศ. ชั้นปีที่ ๑ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา