โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)  ประจำปี 2566 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2566 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 890 คน

(9) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการพัฒนาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย

ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2566 สำหรับการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความสนใจเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบการจัดการสอบระบบออนไลน์และเข้ารับการทดสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้Facebook Messenger icon