โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2023-01-20

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2566
ศุกร์ 20 มกราคม 2566 / RCDL News

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการพัฒนาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2566&nb... >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส. ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
ศุกร์ 20 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) “จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ร่วมกับหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ณ ห้องสมุด มทร.ล้านนา น่าน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2