โลโก้เว็บไซต์ ๑๘ มกราคม ครบรอบ ๑๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๘ มกราคม ครบรอบ ๑๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ก้าวสู่ปีที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัย นวัตกรรมเพื่อชุมชน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ สถาปนา เป็น มหาวิทยาลัยฯ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า “ราชมงคล”
เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายถึง “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”