โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ Ruijie Enterprise จัดโครงการ '' Towards a Green and Sustainable Smart Campus Network in University '' | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ล้านนา ร่วมกับ Ruijie Enterprise จัดโครงการ '' Towards a Green and Sustainable Smart Campus Network in University ''

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ร่วมกับบริษัท Ruijie Networks จำกัด ฝ่าย Enterprise จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “Towards a Green and Sustainable Smart Campus Network in University” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๖ พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวเปิดงาน มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Ruijie Global Enterprise Asia Pacific ประกอบด้วย ๑.Ms. Happy Xu GM - Asia Pacific Ruijie Networks Enterprises ๒.Mr. Steven Ong Chief Technology Officer (CTO) - Ruijie Global Enterprise Asia Pacific ๓.Mr. Austin Si - GM Indonesia ๔.Mr.Modh Ayman - Presale of Malaysia และนายชาญวิทย์  จันทวร Business Development Manager - บริษัท Ruijie Networks จำกัด นอกจากมี อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวปิดงานอีกด้วย
   เป้าประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรีนการสอนและพัฒนาระบบการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา ให้ก้าวไปสู่ A Green and Sustainable Smart Campus Network in University เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวคิด หลักการและเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในสถาบันการศึกษา รวมไปถึงสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบุคลากรและสถาบันการศึกษามากขึ้นในอนาคต
   ด้วยนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruption technology) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดกว้างไร้ขอบเขตและเป็นการเรียนรู้เชิงรุกผ่านระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถตอบโจทย์และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในปัจจุบัน ในการนี้ สถาบันการศึกษาจึงต้องมีการขับเคลื่อนกระบวน การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการเรียนรู้เชิงรุกผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและพัฒนาการเรียนรู้แบบต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่มา : ประเสริฐ เทพภาพ งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา
ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา