โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามหนังสือที่ อว 0654.07 ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2565  เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ประกอบกับเพื่อให้กระบวนการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งแนวทางการการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับผู้เข้าสอบ ดังนี้

  • กำหนดให้มีการลงทะเบียนตามจำนวนรอบที่เปิดสอบ โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ http://www.hr.rmutl.ac.th หัวข้อ E10 สอบมาตรฐาน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปของวันที่เปิดรับสมัคร
  • การเปิดสอบเปิดสอบให้เฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างสัญญาทดลองงานเท่านั้น  เพื่อจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ห้องสอบ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย ใบเข้าสอบ และ เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มหรือเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แสดงก่อนการเข้ารับการทดสอบ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร/ตำรา หรือทำการบันทึก/จดบันทึก/ถ่ายภาพ หรือใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆ ระหว่างการทดสอบ
  • กรณีผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบแล้วและไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่ลงไว้ ทางศูนย์สอบขอระงับสิทธิ์การเข้าสอบในรายวิชานั้นในครั้งต่อไป จำนวน 1 ครั้ง