โลโก้เว็บไซต์ สวส. จับมือ ปชส. ทบทวนการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ผ่าน MS Teams  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. จับมือ ปชส. ทบทวนการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ผ่าน MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1054 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (๗ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.) จัดประชุม "การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภายใน แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams" มีอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา) เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา) นางสาวแววดาว ญาณะ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์) นางสาวสุปราณี ฟังเย็น (ผู้อำนวยการกองคลัง) รวมไปถึงตัวแทนบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์ ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมประชุมฯ อีกด้วย
   ซึ่งหัวข้อการประชุมฯ ประกอบด้วย ๑.เทคนิคการนำเสนอข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ (นักประชาสัมพันธ์) หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและข่าว และนายวิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา ๒.เทคนิคการประยุกต์การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์  โดย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ) หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา และ ๓.การทบทวนการใช้งานเว็บไซด์หน่วยงาน โดย นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา
   เป้าประสงค์เพื่อหารือด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งานและการค้นหาข้อมูล รวมถึงการเขียนเนื้อหารายละเอียดให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สุพิชญา ใจถีย์ และ ม่อนลืน ลุงสุ นักศึกษาฝึกงาน