โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษ “ การใช้งานฯ MS Office นศ.การท่องเที่ยวและการบริการ ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษ “ การใช้งานฯ MS Office นศ.การท่องเที่ยวและการบริการ ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 975 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม และนายภรัญยู ใจบำรุง บรรยายพิเศษ หัวข้อ " การใช้งานชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office คือ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point " ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ และ Thin ๒ อาคารหอสมุด ซึ่งการบรรยายฯ ดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๓ รอบ ประกอบด้วย กลุ่มเรียนที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเรียนที่ ๒ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  และกลุ่มเรียนที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
   เป้าประสงค์การบรรยายฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว จากผู้มีประสบการณ์ตรง ให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา, สุพิชญา ใจถีย์ นักศึกษาฝึกงาน