โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกับ สวท. ประชุมฯ Google Meet ธ.กรุงไทย อัพเดทความคืบหน้า RMUTL U-App ตามข้อตกลงฯ Krungthai Digital Platform โครงการ RMUTL Smart University ๔.๐ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ร่วมกับ สวท. ประชุมฯ Google Meet ธ.กรุงไทย อัพเดทความคืบหน้า RMUTL U-App ตามข้อตกลงฯ Krungthai Digital Platform โครงการ RMUTL Smart University ๔.๐

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล้านนา) ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอความคืบหน้า ตามตกลงร่วมมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTL Smart University ๔.๐ ที่พัฒนาร่วมกัน
   ซึ่งทาง สวส.มทร.ล้านนา ได้รับมอบหมายจาก มทร.ล้านนา ให้ดำเนินการพัฒนา API Web Service เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางสำหรับการเชื่อมโยมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำ University Application (U-App) โดยการพัฒนาแอพพลิเคชันฯ ดังกล่าว มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทาง มทร.ล้านนา จึงมอบให้ ๒ หน่วยงาน คือ สวส.มทร.ล้านนา นำโดย ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการฯ) พร้อมด้วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และ สวท.มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ (ผู้อำนวยการฯ) ดร.สมนึก สุระธง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) ประชุมกับคณะทำงานของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอความคืบหน้า ตามตกลงร่วมมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTL Smart University ๔.๐ ที่พัฒนาร่วมกัน
   โดยประเด็นการประชุมฯ ประกอบด้วย การจัดทำแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การใช้งาน แอพพลิเคชันฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ มทร.ล้านนา และ ธนาคารฯ อาทิ Website, Facebook Fanpage, Video, Banner, Line Connext  / Website Krungthai อื่นๆ รวมไปถึงแนวทางการพัฒนา RMUTL U-App ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการให้บริการร่วมกันต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : อัศฆ์เดช เรืองวิลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ