โลโก้เว็บไซต์ เปิดมุมมอง...CEO วิทยบริการฯ RMUTL Digital University  “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดมุมมอง...CEO วิทยบริการฯ RMUTL Digital University “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มกราคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Digital University “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม”
Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Faculties
อันเนื่องมาจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน(Disruptive Technology) มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้อง

ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 63)