โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “ การใช้งาน Ms Office ในงานสหกิจศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ “ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “ การใช้งาน Ms Office ในงานสหกิจศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ “

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 475 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม และ นายภรัญยู ใจบำรุง บรรยาพิเศษ หัวข้อ “ การใช้งาน Microsoft Word ใงานสหกิจศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ “ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด เป้าประสงค์การบรรยายฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว ให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สุทธิพงศ์ ตานที นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ