โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องทองกวาว (ห้องประชุม ๓ เดิม) และบริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

โดยผู้เกษียณอายุราชการ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน ดังรายนาม 

รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๕ ท่าน 
๑. อาจารย์ดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์  (สาขาศิลปศาสตร์)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ปรมาธิกุล (สาขาศิลปศาสตร์)
๓. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง (สาขาศิลปศาสตร์)
๔. อาจารย์สุชาดา อรุณศิโรจน์ (สาขาศิลปศาสตร์)
๕. นายชัยยงค์ จันทร์ศรี (นักวิชาการศึกษา) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒ ท่าน  
๑. รองศาสตราจารย์เอมอร ไชยโรจน์ (สาขาวิทยาศาสตร์)
๒. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ (สาขาวิทยาศาสตร์)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ท่าน 
๑. รองศาสตราจารย์กลิ่นประทุม ปัญญาปิง (สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
๒. อาจารย์สิงห์คาน แสนยากุล (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทนาถ เลิศมโนกุล (สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระยุทธ บุนนาค (สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ท่าน 
๑. อาจารย์อนุชา แก้วหลวง (สาขาการออกแบบ)
๒. อาจารย์อรนุตฎฐ์ สุธาคำ (สาขาการออกแบบ)

สายสนับสนุน จำนวน ๗ ท่าน 
๑. นางสาววิภาพรรณ ติปัญโญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นายจรัล คำก๋อง (กองพัฒนาอาคารสถานที่)
๓. นายบุญธรรม มณีกุล (กองพัฒนาอาคารสถานที่)
๔. นายประธาน ไชยน้อย (กองพัฒนาอาคารสถานที่)
๕. นายเฉลียว สมอินทร์ (กองพัฒนาอาคารสถานที่)
๖. นายจำนง มูลแม่กุ้ง (กองพัฒนาอาคารสถานที่)
๗. นายอุดม มงคลศรี (กองพัฒนาอาคารสถานที่)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา