โลโก้เว็บไซต์ สวส.ประชุม หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ประชุม หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อม Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.มทร.ล้านนา จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อม เพื่อนำพาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สู่ Digital Life
   วันนี้ (วันพุธ) ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น เป็นต้นไป สวส.มทร.ล้านนา จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ อาคารหอสมุด มี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น การประชุมได้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด คือ
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุนของสานักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓) 
๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓) 
๔.๔ รายงานความคืบหน้าของโครงการครุภัณฑ์ระบบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (collaboration) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔.๕ รายงานความคืบหน้าของครุภัณฑร์ ะบบให้บริการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิตอล 4.6 รายงานความคืบหน้า การดาเนินการ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๔.๖ รายงานผลการดาเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพสมรรถนะการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ทบทวน ผู้รับผิดชอบการให้บริการห้องประชุม การใช้พื้นที่การประชุม และ ให้บริการห้องสานักวิทยบริการฯ 

๕.๒ พิจารณางบประมาณสาหรับการล้างและทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบ ฝังเพดาน ประมาณ ๔๖ ตัว ของสานักวิทยบริการฯ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
   การประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเลิกการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา