โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับห้องเรียนต้นแบบ” มทร.ล้านนา ตาก  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับห้องเรียนต้นแบบ” มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ ๗ ถึง ๘  กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับห้องเรียนต้นแบบ โครงการ “ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ) ” ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก
    ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ คือ อาจารย์สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก รวมถึงอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  มีอาจารย์ชาตรี ศรีถาวร หัวหน้าหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

คลิก....ดาวน์โหลดไฟล์ภาพนิ่ง (ต้นฉบับ)

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ ,ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา