โลโก้เว็บไซต์ โครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 สิงหาคม 2562 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  จัดโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ ชั้น. ๑ ห้อง Thin ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา กล่าวเปิดโครงการ มีอาจารย์และบุคลากร จาก มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พิษณุโลกและลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
     รายละเอียดของโครงการฯ ประกอบด้วย วันแรก (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรม การส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Smart People) , การเสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสาร (Smart Communication) , การเสริมสร้างและสนับสนุนการเรียนรู้ (Smart Learning) , การบูรณาการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Smart Living) วันที่สอง (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมการเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาและการสร้างนวัตกรรม (Smart Emvironment) , การส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Smart Technology) , การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Smart Energy) และ การทดสอบและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการด้วยประกาศนียบัตรระดับมาตรฐานสากล Microsoft Certified Educator (MCE)
     ซึ่ง สวส.มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร สื่อสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้ทำโครงการฯ โดยการดำเนินงาน มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และยกระดับความรู้บูรณาการการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ให้ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน กำลังคนในยุคดิจิทัลให้มีทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ ๒๑ และได้รับการรับรองมาตรฐานประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา