โลโก้เว็บไซต์ รองฯ อมทร.ล.กิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สวส. ร่วมฯ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.ครั้งที่ ๕ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ อมทร.ล.กิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สวส. ร่วมฯ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.ครั้งที่ ๕

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เข้าร่วม การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕ (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ ณ เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดี มทร.ทั้ง ๙ แห่ง ผู้บริหาร และบุคลากร สวส. กว่า ๒๐๐ คน สำหรับการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ ๕ (ARIT Net #5) นี้ มีสวส.มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ
   เป้าประสงค์การจัดงานฯ 
เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กำหนดแนวทาง และวางยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง พัฒนาเข้าสู่ความเป็น Smart University และ Innovation University ตามพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดมาทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานของ สวส. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ สวส.ทั้ง ๙ มทร. มีการสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองนโยบายดิจิทัล อันนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวัดมาตรฐานและการให้บริการระบบสารสนเทศร่วมกัน ที่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านเครือข่าย Hardware and Software ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร มทร. ทั้ง ๙ แห่ง จึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานไอซีทีในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดกาข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรก้าวเข้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล ต่อไป 

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ณัฐพล วิโชนิตย์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ,ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ กลุ่มงานห้องสมุด, สวส.มทร.ล้านนา และ https://www.aritnet5.rmutt.ac.th
ตกแต่งภาพข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา