โลโก้เว็บไซต์ สวท. มทร.ล้านนา จัดอบรมฯ การวางแผนระบบงานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร (ERP) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. มทร.ล้านนา จัดอบรมฯ การวางแผนระบบงานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร (ERP)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร (ระบบ ERP : Enterprise Resource Planning) ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ชั้น 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนบุคลากรระบบงานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ทั้ง 6 เขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณอนุวัฒน์ แก้วสอน วิทยากรจากบริษัท ลานนาคอม จำกัด ดำเนินการบรรยายการอบรมดังกล่าว   
 
ข่าวโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ภาพโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา