โลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 12 ฐานข้อมูล เพื่อบริการกับนิสิต คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ตุลาคม 2555 โดยมีรายชื่อฐานข้อมูลดังต่อไปนี้  
 1. ABI / INFORM Complete  มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา การบัญชี การธนาคาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด การจัดการ ฯลฯ มีข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและสาระสังเขปมากกว่า 1,520 บทความ
 2. ACM Digital Library  บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ของ ACM(Association for Computing Machinery) ทั้งวารสาร นิตยสาร รายงานการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. H.W. Wilson  เปลี่ยนURL https://search.ebscohost.com  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555   รวบรวมฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและเกษตรศาสตร์ กฎหมาย
 4. IEEE / IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลฉบับเต็มของวารสารทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ มีบทความฉบับเต็มกว่า 950,000 รายการ
 5. ProQuest Dissertations & Theses เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการ ศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน
 6. SpringerLink – Journal เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิลเ็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพคลอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน
 7. Web of Science ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขปจากวารสาร ไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ และมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล Science Citation Index Expended, Social Science CitationIndex และ Art & Humanities Citation Index สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน
 8. Academic Search Premier เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 9. Education Research Complete  เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและ ต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย
 10. Computer & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
 11. Emerald Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่าประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการบรรณาารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทย
 12. American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทางวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
     หรือเข้าได้ที่ http://dlib.rmutl.ac.th/lib.php   การเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวและสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะเครือข่ายมหาวิทยาลัย และยังมีฐานข้อมูลฐานข้อมูลStreaming VDO Streaming VDO ให้ทดลองใช้งานถึง 31 ธันวาคม 2554 อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา