โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดการเรียนการสอนโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ให้กับนักศึกษาใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดการเรียนการสอนโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ให้กับนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ให้กับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา International Business Management Program ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนและเตรียมสอบ TOEIC ต่อไป โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การอบรมในกิจกรรมดังกล่าว 
             ท่านใดสนใจที่จะเข้าเรียนรู้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624 

 ภาพ/ข่าว : นายชุติพงศ์ หอมนาน นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา