โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการฯ งานวิทยบริการ ทั้ง ๖ เขตพื้นที่ ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาทบทวน รับฟังข้อคิดเห็น พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ดูแลระบบ ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่ใช้ระบบไอทีในการดำเนินการ และเพื่อชี้แจงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศในปีที่ผ่านมา ให้การดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ/ข่าว : นายชุติพงศ์ หอมนาน นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่  : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา