โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ.ปี ๑ แผนกภาษาตะวันตก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ.ปี ๑ แผนกภาษาตะวันตก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนกวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ การฝึกอบรมการเข้าใช้งาน โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา การนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแนะการใช้งาน สร้างความเข้าใจ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

ที่มาข่าว/ภาพ : นายชุติพงศ์ หอมนาน นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา