โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรม การใช้งาน Tell me more เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรม การใช้งาน Tell me more เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 และ 31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมการเข้าใช้งาน โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนวิทยากร จากสำนักวิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจ จากนักศึกษาตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯเป็นอย่างดี คือ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 30 คน นักศึกษาสาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 คน นักศึกษา สาขาการตลาด และคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 คน ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมครั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่นได้เป็นได้จริงต่อไป

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา