โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท ลานนาคอมฯ จัดอบรมการสร้างเวปไซด์ฯของหน่วยงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท ลานนาคอมฯ จัดอบรมการสร้างเวปไซด์ฯของหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท ลานนา คอม จำกัด จัดอบรมการสร้างเวปไซด์หน่วยงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รุ่นด้วยกัน จุดเด่นของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดสร้างเวปไซด์ ครั้งนี้ คือ มีความสะดวกประหยัดเวลา สามารถจัดสร้างเว็บไซด์ของหน่วยให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา