โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Based Learning) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักวิทยบริการฯ โดยมีตัวแทนบุคลากรทั้ง 4 คณะ เข้าร่วม เป้าประสงค์ของการโครงการฯ สืบเนื่องจากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถปฎิบัติงานได้จริง (Hand-On) และสนันสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในกรอบงานการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเน้นการสอนในแบบโครงการ (Project) ซึ่งสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นว่าควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคดังกล่าว โดยระบบจะประกอบไปด้วยระบบคลังโครงการสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่รายงานโครงการ โดยมีการวัดระดับโครงการ และเป็นที่สนใจด้วย เพื่อเป็นการบริหารจัดการได้ด้วย และระบบคลังคู่มืออนไลน์ เพื่อจัดเก็บคู่มือเครื่องจักรต่าง ๆ ของห้องปรฎิบัติการ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนา มัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา