โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย 2556” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย 2556”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณข่วงกำแพงเมืองเวียงเจ็ดลิน ( โรงอาหาร ) มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงาน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้วายชน มทร.ล้านนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตา พิธีเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
             ซึ่งกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย จะมีการจัดขึ้น ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกๆปี สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จึงได้ถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ได้หลอมรวมเอาวิทยาเขต และสถาบันวิจัย จำนวน 7 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตตาก วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตเชียงราย และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ต่อจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย 4 สำนัก-สถาบัน และ 5 สำนักงานบริหารฯ (เขตพื้นที่)โดยวิทยาเขตภาคพายัพ มีฐานะเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้งสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภาคพายัพ มีฐานะเป็นเขตพื้นที่เช่นเดียวกันกับเขตพื้นที่อื่น 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา