โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร สำนักวิทยฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ
      ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา